El Consorci té una personalitat jurídica pròpia

El Consorci Hospitalari Provincial de Castelló és un centre amb personalitat jurídica pròpia que es regix pels seus propis estatuts i acords adoptats en el Consell de Govern, per la qual cosa no pot equiparar-se a un centre extradepartamental com proposa el sindicat Csi-Csif i suprimir la direcció mèdica, perquè aniria en contra de l’ordenament jurídic establit.
“És increïble que un sindicat com el CSIF desconega la normativa reguladora del Consorci, el procediment de presa de decisions en el centre i el règim jurídic del seu personal”, va lamentar hui el gerent de l’hospital, Joaquín Sanchís.
Al seu parer, és un “greu error” proposar la supressió de la direcció mèdica del centre, perquè “cap hospital del món no té esta figura”.
El Consorci -va recordar hui el gerent- és una entitat pública diferent de la Conselleria i fruit d’anys d’evolució té una estructura de personal diferent de la del personal estatutari adscrit a un departament de salut.
L’estructura directiva del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló ve regulada en l’article 22 dels estatuts del centre, publicats en el DOCV el 28 d’agost de 2013.
L’article 22 dels dits estatuts es referix als òrgans de direcció del centre i establix que el director gerent és l’òrgan executiu i directiu.
L’article 22.3 arreplega que tindran consideració de directius l’administrador general, el director metge, la direcció d’infermeria i les direccions dels instituts clínics. Una modificació posterior que està pendent de publicació exclou a l’administrador general i directors d’instituts clínics i incorpora a la direcció econòmica.
“Si com suggerix el sindicat, el Consorci haguera d’adaptar de forma qualitativa i quantitativa la Relació de Llocs de Treball (RPT) a l’estàndard d’un hospital sense departament de salut caldria cessar a bona part del personal del centre”, va explicar el gerent.
Sanchís va assenyalar, a més, que l’aplicació de la Llei de Pressupostos obliga a realitzar una equiparació de posats a efectes retributius, no a substituir la RPT del Consorci per la d’un centre extradepartamental de Conselleria com un servici de emergències sanitàries o un hospital de crònics.

Be Sociable, Share!