comisión de igualdad

L’Hospital ja treballa en el seu II Pla d’Igualtat

La comissió paritària d’igualtat d’oportunitats entre dones i hòmens del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló s’ha reunit  per a començar a treballar ja en l’elaboració del seu II Pla d’Igualtat que estarà vigent entre els anys 2018 i 2021.

En la reunió s’ha decidit incloure al col·lectiu de  lesbianes, gais,  transsexuals i bisexuals (LGTB)  a fi de tindre en compte les seues necessitats en l’elaboració del segon pla d’igualtat.

Cal recordar que l’hospital ha sigut pioner en l’àmbit sanitari en  posar en marxa accions encaminades a la promoció professional en condicions d’igualtat tant en el moment d’accés a l’ocupació com al llarg de la carrera professional.

Ja l’any 2013 es va crear una comissió tècnica que es va ocupar de l’elaboració del primer pla, vigent durant els exercicis 2014 a 2017, amb el compromís d’aconseguir la igualtat material d’oportunitats entre dones i hòmens en la seua activitat laboral.

El primer pla arreplega mesures que aposten per la conciliació de la vida personal, familiar i laboral d’hòmens i dones en una cultura de coresponsabilitat per a evitar obstacles en la promoció professional.

El pla contempla, a més, l’adopció de mesures efectives de prevenció i protecció enfront de l’assetjament sexual i per raó de sexe, desenrotllant accions de prevenció  davant de la violència de gènere.

Per a això, en 2014  la Comissió va aprovar el protocol per a la prevenció i tractament de l’assetjament sexual o per raó de sexe d’aplicació a tot el personal que presta els seus servicis en el centre hospitalari o mantinguen una relació com a proveïdors, estudiants o pacients.

Este protocol té com a objectius donar pautes per a la identificació d’aquelles situacions d’assetjament, adoptar les mesures necessàries per a la seua prevenció  i establir un procediment d’actuació quan es denuncie un cas.

En este sentit, es facilita a les possibles víctimes de l’assetjament la informació necessària per a denunciar els fets que garantixen el respecte a la seua intimitat i dignitat, així com que es previnga qualsevol situació d’assetjament o fustigació per raó de sexe.

D’altra banda, la perspectiva de gènere s’ha integrat  en l’activitat de prevenció de riscos laborals  a fi de vetlar perquè els treballadors i treballadores tinguen condicions de treball segures i evitar problemes de salut,  considerant les diferències de sexe.

El primer pla, que  arreplega un total de 51 accions estructurades en sis  eixos d’activitat, destaca la necessitat que es fomente la formació en igualtat entre els treballadors i treballadores del centre. Per a això, es du a terme  la sensibilització en matèria d’igualtat  a tot el personal a fi que s’implique en l’execució del pla.

Be Sociable, Share!