Normativa vigent

here Inici > Professionals > Recursos humans > Normativa vigent

normativa legal hospital provincial

NORMATIVA VIGENT

le cialis est il en vente libre Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut dels Treballadors, i posteriors actualitzacions.

prix viagra lyon Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre.

http://azuqueca.es/?farmacia=quero-comprar-priligy&089=3e Llei d’Igualtat d'Homes i Dones, Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març.

precio propecia andorra Decret 175/2006, de 26 de novembre, sobre condicions de treball, amb les modificacions del Decret 68/2012, de 4 de maig.

http://legrandchalon.fr/?pharmacie=comment-commander-du-viagra&2f8=87 Llei 27/2011, d’1 d’agost, en relació amb el Reial Decret Llei 29/2012, de 28 de desembre, que regula els sistemes de jubilació.

http://makemeweb.net/?pharmacie=cialis-pas-cher-en-pharmacie-paris&af1=0c Decret 138/2012, de 14 de setembre, de serveis d’atenció al pacient/usuari a la Comunitat Valenciana.

donde comprar levitra en sevilla Llei 1/2003, de 28 de gener, de la Generalitat Valenciana, de Drets i Informació al Pacient de la Comunitat Valenciana.

source site Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica.

cialis 10mg suisse Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 desembre.

http://barkassenfahrt.de/?drogerie=viagra-generika-g%C3%BCnstig&6c0=a8 Llei 33/2011, de 4 d’octubre, General de Salut Pública.

Llei General de Sanitat 14/86, de 25 d’abril.

Llei 16/2003, de 28 de maig, de Cohesió i Qualitat del Sistema Nacional de Salut.

Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora d’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica.

Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’Ordenació de les Professions Sanitàries.

Llei 3/2003, de 6 de febrer, d’Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana.

Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost. Llei d’Infraccions i Sancions de l’Ordre Social.

Reial Decret 33/1986, de 10 gener. Reglament de Règim Disciplinari.

Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

FUNCIONARIAL

Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat Valenciana, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.

Llei 7/2007, de 12 d’abril, Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Llei Orgànica 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques, i reglament del seu desenvolupament. Reial Decret 598/1995, de 30 d’abril.

Resolució de 26 de març de 2013, del conseller d’Hisenda i Administració Pública, sobre règim de gaudi de vacances i dies de permís.

Reial Decret 35/1995, de 10 de març. Reglament de situacions administratives dels funcionaris.

ESTATUTARI

Guàrdies mèdiques: Acord de 23 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, Acord de 12 de gener de 2007, del Consell de la Generalitat Valenciana, Ordre de 21 de gener de 1999, de la Conselleria de Sanitat, modificada per l'Ordre de 16 de desembre de 2000, i article 10 del Decret 137/2003, de 18 de juliol, de la Conselleria de Sanitat

Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut Marc del Personal Estatutari dels Serveis de Salut.

Decret 25/2009, de 13 de febrer, del Consell, pel qual es crea el Registre de Professionals Sanitaris de la Comunitat Valenciana.

Ordre de 31 de març de 2005. Regulació de les targetes d’identificació del personal que presta serveis en centres sanitaris del sistema públic valencià.

La jubilació i la prolongació de la permanència en el servei actiu del personal estatutari de l’Agència Valenciana de Salut.

Reial Decret Llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral.

Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de mesures urgents de règim economicofinancer del sector públic empresarial i fundacional.

Decret Llei 1/2012, de 5 de gener, del Consell, de mesures urgents per a la reducció del dèficit a la Comunitat Valenciana.

Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i el foment de la competitivitat.

Decret Llei 6/2012, de 28 de setembre, del Consell, de desplegament i aplicació de les disposicions del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol.

Decret Llei 2/2012, d’1 de març, del Consell, d’actuacions urgents de gestió i eficiència en prestació farmacèutica i ortoprotètica.

ALTRES

Estatuts del Consorci: Acord de 17 de desembre de 2003; BOP Castelló núm. 23, de 9 d’octubre de 2004, amb les modificacions adoptades per Consell de Govern de data 8 de novembre de 2011, i conveni de col·laboració de la Diputació Provincial de Castelló i la Conselleria de Sanitat, pel qual s’aproven les dites modificacions. Publicat en el BOP Castelló núm. 35, de 22 de març de 2012, i el DOCV núm. 7098, de 28 d’agost de 2013.

Acord de delegació d’atribucions: Acord de 8 de novembre de 2011, BOP núm. 9, de 19 de gener de 2013, i DOCV núm. 7098, de 28 d’agost de 2013.

Plantilla i relació de llocs de treball del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló 2013, Acord de 13 de juny de 2013, BOP número 90, de 27 de juliol de 2013.

Bases generals de borses de treball, BOP Castelló, número 16, de 7 de febrer de 2006.

Conveni col·lectiu per a personal laboral del Consorci, BOP Castelló, número 135, de 10 de novembre de 2005.

Acord marc per al personal funcionari del Consorci, BOP Castelló, número 127, de 22 d’octubre de 2005.

Sistema de carrera professional del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló. BOP Castelló número 89, de 27 de juliol de 2006. Acord marc d’adhesió al sistema de carrera professional aprovat en l’àmbit de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat.