Contractes i seguiment

investigacion clínica hospital provincial

Gestió de contractes per a assajos clínics

El model de contracte serà l’estipulat en la “RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2009, de la Conselleria de Sanitat, pel qual s’aprova el model de contracte que ha de subscriure’s entre la gerència d’un centre sanitari, el promotor i els investigadors, per a la realització d’un assaig clínic o d'estudis postautorització observacionals de medicaments i productes sanitaris en les organitzacions de serveis sanitaris de la Comunitat Valenciana”.

Aquests models, en estar regulats per disposició legal, NO PERMETEN MODIFICACIÓ sinó només OMPLIMENT.

El promotor/CRO és l’encarregat de completar totes les dades bàsiques corresponents a l’estudi, dades econòmiques i els annexos pertinents. Una vegada omplit l’esborrany de contracte, s’ha d’enviar per mitjà de correu electrònic a la persona de contacte encarregada de la gestió de contractes, perquè puga procedir a la seua validació. Aquesta persona és la Sra. Isabel Escuder, secretaria de la Fundació Hospital Provincial de Castelló.

El procés de firma del contracte s’inicia una vegada obtingut el vistiplau per part de la persona encarregada de la seua gestió. És en aqueix moment quan el promotor ha d’enviar quatre còpies del contracte i tots els seus annexos, degudament firmades pel promotor/CRO.

Quan el contracte està firmat per totes les parts implicades (promotor, investigador principal i gerent de l’Hospital) s’avisa el promotor/CRO perquè envien un missatger a arreplegar-lo.

Dades de la persona de contacte encarregada de la gestió del contracte:

Dª Isabel Escuder
Tel. 964 354 308
administracion.fundacion@hospitalprovincial.es

Pot descarregar els models de contracte i els seus annexos:

Model de contracte per a assaig clínic

Model de contracte per a estudi observacional