Taxes i documentació

investigacion clínica hospital provincial

TAXES D’AVALUACIÓ DE PROTOCOLS I ESMENES

Les taxes establides pel CEIm s’abonen en concepte d’avaluació, gestió i control administratiu.

Per a tramitar-ne el pagament, el promotor ha de remetre les dades fiscals, codi de protocol i concepte de la taxa a la Fundació d’aquest hospital. Per a això, omplirà la sol·licitud de factura, que s’enviarà amb la documentació presentada en el CEIm o directament a la Fundació.

Descarrega la sol·licitud de factura

Persona de contacte per a l’emissió de factures:

Dª Isabel Escuder
Tel. 964 354 308
administracion.fundacion@hospitalprovincial.es

Adreça:
Fundación de la CV Hospital Provincial de Castellón
Avda. Dr. Clará, 19
Castelló

TAXES PER AVALUACIÓ DEL COMITÉ ÈTIC D’INVESTIGACIÓ AMB MEDICAMENTS (CEIm) DEL CONSORCI HOSPITALARI PROVINCIAL DE CASTELLÓ

Les taxes vigents en l’actualitat són les següents:

TAXES:

 1. Avaluació d’assajos clínics:
  • CEIm de referència (multicèntrics i unicèntrics RD 223/2004): 1.000,00€+IVA
  • CEIm implicat (multicèntrics RD 223/2004): 800,00€+IVA
 2. Avaluació d’esmenes rellevants o no rellevants d’assajos clínics que requerisquen avaluació pel CEIm:
  • CEIm de referència (multicèntrics i unicèntrics RD 223/2004): 500,00€+IVA
  • CEIm implicat (EC RD 561/93 i multicèntrics RD 223/2004): 300,00€+IVA
 3. Avaluació Avaluació d’esmenes no rellevants d’assajos clínics o rellevants que no requerisquen avaluació del CEIm::
  • l’avaluació dels canvis administratius, notificacions, i comunicacions no rellevants corresponents al nostre centre o a tots els centres implicats estan exemptes de taxes d’avaluació, tant com les modificacions locals d’altres centres.
 4. Avaluació d’estudis postautorització prospectius / postautorització retrospectius: :
  • Avaluació pel nostre CEIm: 600,00€+IVA
  • En el cas que se sol·licite l’avaluació d’esmenes, s’aplicaran les taxes establides anteriorment en B) com a CEIm implicat.
 5. Avaluació de projectes d’investigació o altres estudis que requereixen avaluació ètica per part de l’investigador:
  • Els projectes presentats pels mateixos investigadors per requisits de la convocatòria pública/privada o per necessitat ètica de l’estudi (HIP) estan exempts de les taxes d’avaluació.

Descarrega tota la informació sobre les taxes

EXEMPCIÓ DE TAXES AL PROMOTOR:

Quan el promotor és una entitat sense ànim de lucre, o una persona física, es pot sol·licitar per part d'aquest l’exempció de taxes per mitjà d'aquest formulari

Descarrega el formulari de sol·licitud d’exempció de taxes

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER A L’AVALUACIÓ DE PROTOCOLS I ESMENES

El promotor haurà d’enviar al CEIm la documentació, sempre una còpia en format electrònic i una altra en paper. Documentació que s'ha de presentar.

Descarrega la documentació a presentar..