Unitat de crítics

unidad de críticos Hospital Provincial

UNITAT DE CRÍTICS

SOBRE EL SERVEI

La nostra Unitat de Cures Crítiques és de caràcter polivalent per a adults i està destinada a prestar assistència a tots els pacients greus potencialment reversibles de caràcter mèdic o quirúrgic independentment de l’òrgan afectat i l’especialitat de referència.

L’activitat assistencial de la Unitat es repartix en quatre grans blocs:

  • Unitat d’Hospitalització de caràcter polivalent per a adults.
  • Unitat d’Electroestimulació.
  • Activitat extraUCI o servei social de proximitat (outreach).
  • Sala d’Intervencionisme UCC.

QUADRE MÈDIC

  • Jefe de Servicio de Anestesia, Unidad de Críticos y Unidad de Dolor. Dr. José López Porcar
  • Jefe de Sección Unidad de Críticos. Dr. Manuel Cubedo Bort
  • Médica adjunta. Dra. Eva Treviño Peña
  • Médico adjunto. Dr. Javier Madero Pérez
  • Médico adjunto. Dr. Francisco Pérez Alcalá
  • Médico adjunto. Dr. Pedro Orta Mereau