radioterapia estereoatáxica hospital provincial

Radioteràpia estereoatàxica extracranial (SBRT)

Esta modalitat terapèutica permet administrar, go here en poques sessions i amb una gran precisió, dosi molt altes d’irradiació sobre el tumor de forma eficaç i amb una mínima toxicitat sobre els teixits sans circumdants. Els seus efectes secundaris són pocs.

Esta tècnica va dirigida a pacients amb tumors o metàstasi que no són operables i tenen lesions que, per la seua localització, http://aggs.school.nz/?education=national-junior-honor-society-essay-help no poden ser extirpades.

La SBRT és una tècnica thesis writing services mínimament invasiva que permet al pacient rebre el tractament de forma ambulatòria, sense necessitat d’ingrés.

A més, permet seguir amb el tractament com la quimioteràpia.